Mitjançant la present política de privacitat, RMDISSENY, SCP informa als usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD ), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a RMDISSENY, SCP les dades personals que li són sol·licitats.

RMDISSENY, SCP es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d’aquest avís.

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquest pàgina web o missatge electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a RMDISSENY, SCP a la incorporació i tractament de les seves dades en un fitxer automatitzat propietat de RMDISSENY, SCP, degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades .

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar sobre els serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic .

Les dades personals que vostè faciliti han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, de manera que serà responsable de les dades i perjudicis que pogués ocasionar l’incompliment d’aquesta obligació.

RMDISSENY, SCP ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, a través del correu electrònic info@rmdisseny.es.